"Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy" - Sp. z o.o.

Klauzula Informacyjna tzw. RODO

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

KLAUZULA INFORMACYJNA

Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy" - Sp. z o.o.
ul. K.K. Baczyńskiego 17 85-822 Bydgoszcz

 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Ochrona danych osobowych stanowi dla nas priorytet. Niezależnie od tego czy prowadzone wobec Państwa w sytuacji nagłej czynność ratownicze, czy są Państwo z nami związani na podstawie innych umów. Ochrona Państwa danych osobowych oraz przestrzeganie Państwa praw dóbr osobistych jest dla nas niezwykle istotne.

Na podstawie niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych chcielibyśmy w sposób przejrzysty poinformować wszystkich odwiedzających naszą placówkę o rodzaju, zakresie oraz celu pobieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz poinformować o przysługujących Państwu prawach.

Korzystanie z naszych serwisów internetowych jest co do zasady możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak chcielibyście Państwo skontaktować się z nami za pośrednictwem np. e-maila, przetwarzanie Państwa danych osobowych może okazać się konieczne.

Dane podawane przez Państwa w przypadku wykonywania czynności mających na celu ratowanie życia i zdrowia przetwarzane są zgodnie z każdorazowo aktualnymi regulacjami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne a nie ma ustawowych podstaw do takiego przetwarzania, pozyskujemy co do zasady zgodę niezbędną do przetwarzania danych.

Jako Centrum odpowiedzialne za przetwarzanie danych ustaliliśmy środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.

Jeśli chcielibyście Państwo się z nami skontaktować nie przekazując w tym celu danych, możliwe jest nawiązanie z nami kontaktu telefonicznego.

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE CENTRUM

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, w zw. z przepisami ustaw o ochronie danych osobowych, Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483, z późn. zm.), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. W sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 81, poz. 484), ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn. zm.), ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708, z późn. zm.), ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. nr 174, 1039), ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135), ustawą z 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112, poz. 654), ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. O ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. W sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. 2011 nr 24 poz. 128), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r. W sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 854), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. W sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1422); Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

 Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii w Bydgoszczy" - Sp. z o.o.

ul. K.K. Baczyńskiego 17 85-822 Bydgoszcz

Centrum przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • podjęcia działań zmierzających   do   zawarcia   umowy   z   Centrum (art. 6 ust. 1 lit. B RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO)
 • realizacji umowy zawartej z Centrum (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Centrum wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność Centrum (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej nie zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • administracji wewnętrznej Centrum, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego i raportowania zewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • procesów rekrutacyjnych

Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/ Pana kierowane komunikaty informacyjne za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: innych podmiotów  upoważnionych  do  odbioru   Pani/Pana   danych osobowych  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  prawa,  podmiotów wykonujących  w  imieniu i na rzecz Centrum czynności faktyczne związane z czynnościami Centrum lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Centrum.

W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy zawartej z Centrum, a po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

W związku z przetwarzaniem przez Centrum Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art.  15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO) na które została wyrażona zgoda, ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.  Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Centrum. Dane dla celu marketingowego, dane są podawane dobrowolnie.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Centrum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: arnold.partner@gmail.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

Niniejsze Powiadomienie zawiera szczegółowe informacje dotyczące ochrony Pana/Pani danych osobowych w Centrum.

Jako    administrator    danych   jesteśmy   odpowiedzialni    za   zbieranie i przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzeniem naszej działalności. Celem niniejszego Powiadomienia jest poinformowanie Pana/Pani o danych osobowych dotyczących Pana/Pani, które zbieramy, o przyczynach wykorzystywania i udostępniania takich danych, o okresie ich przechowywania, o przysługujących Panu/Pani prawach, a także o sposobie w jaki może Pan/Pani je egzekwować.

 1. JAKIE DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE PANA/PANI WYKORZYSTUJEMY?

Gromadzimy i wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie w ramach naszej działalności oraz w celu osiągnięcia wysokiego standardu   spersonalizowanych usług.

Możemy gromadzić różnego rodzaju dane osobowe dotyczące

Pana/Pani, w tym:

 • dane identyfikacyjne
 • dane wymagane do zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury
 • dane kontaktowe
 • dane dotyczące stanu zdrowia

Nigdy nie zwrócimy się do Pana/Pani z prośbą o udostępnienie nam danych osobowych związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, podglądami politycznymi, przekonaniami religijnymi lub filozoficznymi, przynależnością do związków zawodowych, danych genetycznych lub danych dotyczących Pana/Pani orientacji seksualnej, o ile takie obowiązek nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Dane dotyczące Pana/Pani, które wykorzystujemy mogą być bezpośrednio przekazane przez Pana/Panią lub uzyskane z poniższych źródeł w celu weryfikacji lub wzbogacenia naszych baz danych:

 • pozyskane od Państwa
 • ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych podobnych źródeł
 • publikacje/bazy danych udostępniane przez oficjalne organy (np. dziennik urzędowy);
 • nasi pacjenci lub usługodawcy;
 • osoby trzecie, agencje zapobiegania nadużyciom lub brokerzy danych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych;
 • strony internetowe/portale mediów społecznościowych zawierające informacje podane przez Pana/Panią (np. Pana/Pani własna strona internetowa lub media społecznościowe); oraz
 • bazy danych udostępniane publicznie przez osoby trzecie.

 CZY MAJĄ PAŃSTWO OBOWIĄZEK PODAĆ DANE

W zakresie przetwarzania danych celem zatrudnienia, podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wymagań ustawy Kodeks pracy. Brak podania danych uniemożliwia zatrudnienie w Centrum. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania zadań ustawowych nałożonych na Centrum, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wypełnienia tychże zadań nałożonych przez ustawodawcę. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do rozliczalności z organami Państwowymi oraz wykonania wobec niech zobowiązań. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe dokonanie rozliczalności wobec organów Państwowych. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 2.      SZCZEGÓLNE PRZYPADKI GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM POŚREDNIE GROMADZENIE

W niektórych okolicznościach możemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe osób, z którymi posiadamy, moglibyśmy posiadać lub posiadaliśmy bezpośrednie stosunki, takich jak:

 • pacjenci
 • pracownicy
 • studenci
 • stażyści
 • pracownicy kontraktowi
 • osoby na umowach zlecenie

Z niektórych przyczyn możemy również gromadzić informacje dotyczące Pana/Pani, podczas gdy nie ma Pan/Pani bezpośrednich stosunków z nami. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji, gdy Pana/Pani pracodawca przekazuje nam informacje o Panu/Pani lub Pana/Pani dane kontaktowe są przekazywane przez jednostkę, jeżeli jest Pan/Pani na przykład w sytuacji nagłej w celu ratowania życia i zdrowia.

3.      DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

 a)      ABY SPEŁNIĆ SPOCZYWAJĄCE NA NAS WYMOGI PRAWNE I REGULACYJNE.

Wykorzystujemy Pan/Pani dane osobowe w celu spełnienia różnych wymogów prawnych i regulacyjnych, takich jak:

 • przepisy o Dokumentacji Medycznej, o Zasobach Archiwalnych oraz inne ustawy sektorowe zgodnie z którymi:
 • wprowadzamy środki bezpieczeństwa w celu zapobiegania nadużyciom
 • odpowiedzi na oficjalne zapytania kierowane przez należycie upoważniony organ publiczny lub sądowy.
 • zgodność z przepisami dotyczącymi sektora medycznego;
 • wypełnianie obowiązków związanych z kontrolą podatkową i obowiązkiem powiadamiania;

 b)      ABY WYKONAĆ OBOWIĄZKI NAŁOŻONE NA NAS PRZEZ USTAWODAWCĘ

Wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe w celu wykonania naszych zobowiązań, w tym w celu:

 • przekazywania Pana/Pani informacji placówką służby zdrowia na zasadach określonych przepisami prawa;
 • udzielania Panu/Pani pomocy i odpowiadania na Pani/Pana zapytania;

 c)       ABY ZASPOKOIĆ NASZE UZASADNIONE INTERESY

Wykorzystujemy    Pana/Pani    dane   osobowe   w    celu   wdrażania i rozwijania naszej służby, ulepszania naszego zarządzania ryzykiem i obrony przysługujących nam praw, w tym w celu:

 • udokumentowania wizyt;
 • zapobiegania nadużyciom;
 • zarządzania informatyką, łącznie z zarządzaniem infrastrukturą (np.: współdzielone platformy) oraz kontynuacją działalności i bezpieczeństwem informatycznym;
 • budowy zagregowanych statystyk, testów i modeli dla badań i rozwoju, w celu poprawy zarządzania ryzykiem w Centrum lub w celu ulepszenia istniejących lub stworzenia nowych świadczeń zdrowotnych;

Pana/Pani dane mogą zostać zagregowane w formie zanonimizowanych statystyk, które mogą być wykorzystywane przez ośrodki edukacyjne, aby pomóc im w kształceniu kadry medycznej. W takim przypadku, Pana/Pani dane osobowe nie zostaną nigdy ujawnione, a odbiorcy zanonimizowanych statystyk nie będą mogli ustalić Pana/Pani tożsamości.

 d)      ABY USZANOWAĆ PANA/PANI DECYZJĘ W PRZYPADKU, GDY PROSILIŚMY O PANA/PANI ZGODĘ NA PRZETWARZANIE KONKRETNYCH DANYCH

W niektórych przypadkach musimy zwrócić się do Pana/Pani o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, na przykład:

 • gdy powyższe cele prowadzą do automatycznego podejmowania decyzji, które wywołuje skutki prawne lub które ma istotny wpływ na Pana/Panią.  W tym przypadku poinformujemy Pana/Panią osobno o logice związanej z takim przetwarzaniem, a także o jego znaczeniu i przewidywanych skutkach;
 • jeżeli będziemy musieli przeprowadzić dalsze przetwarzanie w innych celach niż wymienione w ust. 3 powyżej, poinformujemy Pana/Panią oraz w razie potrzeby wystąpimy o Pana/Pani zgodę.

 4.      KOMU UDOSTĘPNIAMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Aby zrealizować wyżej wymienione cele ujawniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie:

 • podmiotom medycznym, gdy zachodzi uzasadniona konieczność;
 • usługodawcom, którzy wykonują usługi w naszym imieniu;
 • niezależnym partnerom Centrum z którymi łączy nas stała współpraca;
 • organom sądowym, agencjom państwowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak lekarze, prawnicy, notariusze lub audytorzy.

 5.      PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

W przypadku transgranicznego przekazywania danych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane na tej podstawie.

W przypadku przekazywania danych do krajów spoza EOG, których poziom ochrony danych nie został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni, będziemy opierać się na odstępstwie mającym zastosowanie do konkretnej sytuacji (np. jeżeli przekazanie danych jest niezbędne do wykonania naszej umowy z Panem/Panią, np. podczas transportu medycznego) lub wdrożymy jedno z poniższych zabezpieczeń w celu zapewnienia ochrony Pana/Pani danych osobowych:

 • standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;

 6.      JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań operacyjnych, takich jak właściwe prowadzenie dokumentacji medycznej, reagowanie na roszczenia prawne lub zapytania organów regulacyjnych, w zależności od tego, który z nich jest dłuższy.  W przypadku pacjentów informacje są przechowywane przez okres konieczny dla realizacji celu w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 1318), tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

a)      dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

b)      dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

c)       zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie,

d)      skierowań na badania lub zleceń lekarza, które będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, a przypadkach, gdy świadczenie nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie -  przez okres 2 lat, chyba że pacjent odebrał skierowanie,

e)      dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

 7.      JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PANU/PANI I W JAKI SPOSÓB MOŻE PAN/PANI Z NICH SKORZYSTAĆ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych.
 • prawo do poprawiania: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia: prawo usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • prawo do ograniczenia: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.
 • prawo do wycofania zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie w zakresie dozwolonym przez prawo
 • prawo do przekazywania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, może Pan/Pani domagać się, aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Panu/Pani lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

W celu uzyskania kopii powyższych zabezpieczeń lub szczegółowych informacji na temat ich dostępności, może Pan/Pani wysłać pisemną prośbę zgodnie z ust. 9.

8.      W JAKI SPOSÓB MOŻNA ŚLEDZIĆ ZMIANY WPROWADZONE DO NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

Centrum dokonuje regularnych aktualizacji Powiadomienia.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją niniejszego Powiadomienia online. Będziemy informować      Pana/Panią o wszelkich istotnych zmianach za pośrednictwem naszej strony internetowej lub innych zwyczajowo wykorzystywanych kanałów komunikacji.
9.      JAK MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z korzystaniem przez nas z Pana/Pani danych osobowych w ramach niniejszego Powiadomienia, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

 arnold.partner@gmail.com,

 który rozpatrzy Pana/Pani zapytanie.


Brak artykułów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij